Thomas Rehbein Galerie

A Word - William Anastasi

William Anastasi
A Word, 1979/99

Fotogravüre
38 x 30 cm
Ed. 11/26