Thomas Rehbein Galerie

Banküberfall - Jochem Hendricks

Jochem Hendricks
, 1973 - 2011

Silbergelatine, Baryt
Ausstellungsansicht Thomas Rehbein Galerie 2011